Website Project Briefing Form

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết để giúp cho việc quản lý dự án được tốt nhất và chi phí đưa ra đúng yêu cầu khách hàng


Bối cảnh doanh nghiệp / Business Background 

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi về tình hình doanh nghiệp, mục đích các doanh nghiệp của bạn về website / Please share with us your business situation, the purpose & your expectations about your website in short / long term. 


Khách
hàng mục tiêu /
Target audience  


Vui lòng tả chi tiết về khách hang mục tiêu của bạn ( dụ: độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, văn hóa, vân vân). Các thói quen của họ sẽ xác định phong cách thiết kế, màu sác tinh thần chung của website. / Please describe in detail your target customers (ex: age, gender, job, culture, etc..). Their behaviours will determine design style, colours and tone of your website. 


Thiết
kế / Web Graphic Design
  


Vui lòng cung cấp quy định nhận diện thương hiệu (nếu ) các tài liệu liên quan. Hãy hình dung website của bạn sẽ trông như thế nào ? Please provide brand style guidelines or related documents to ensure your brand consistency. Please sketch your future website following these questions. 


Lập trình / Web Programming
  


Vui lòng yêu cầu tính năng cần của website. Khách hàng thể làm khi họ vào website của bạn, ngôn ngữ lập trình…? 

Please share about your website functions. What people can do when they visit your website, coding languages, etc… 

5.4.TÍNH NĂNG WEBSITE /FUNCTIONS